VEDTÆGTER
FOR
Kvissel Dancers


 

 
§ 1
Kvissel Dancers (i det følgende kaldet ”foreningen”) er stiftet den 4. november 1992.
 
Foreningen har hjemsted i Frederikshavn Kommune.
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 2.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til square dance, line dance og beslægtede danseformer.
 
 
§ 3.
Som medlemmer kan optages personer, som på en festlig måde vil være med til at fremme kendskabet til square dance, line dance og beslægtede danseformer, og som i sæsonen vil møde til ugentlige danseaftener og evt. opvisninger.
 
Som passive medlemmer kan optages personer, der har interesse i foreningens arbejde.
 
 
§ 4.
Medlemskontingent og danseafgift fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart for et år af gangen.
 
 
§ 5.
Et medlemskab af foreningen er kun gyldigt, såfremt det opkrævede medlemskontingent for sæsonen er fuldt indbetalt inden for den af foreningen fastsatte tidsfrist.
 
Kun fuldgyldige medlemmer har adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
 
Der ud over har evt. antaget ekstern bistand, jf. § 9, adgang til generalforsamlinger.
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt – kun ved personligt fremmøde.
 
 
§ 6.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af foreningen.
 
En sådan beslutning kan kun træffes af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer stemmer herfor.
 
 
§ 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, tillige med 2 suppleanter.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen skiftevis således, at der på ulige årstal afgår 3 og på lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasser og sekretær.
 
Suppleanter vælges for 1 år og kan genvælges.
 
 
§ 8.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og har ret til at nedsætte udvalg efter behov.
 
 
Der nedsættes altid et aktivitetsudvalg.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer bestemmer det.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
 
 
§ 9.
Bestyrelsen kan om fornødent antage regnskabsmæssig, juridisk eller anden bistand.
 
 
§ 10.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
 
Regnskabet udføres efter god og forsvarlig regnskabsskik og reviewes af den af den ordinære generalforsamling valgte revisor, der skal være talkyndig.
 
Evt. regnskabsmæssige overskud anvendes i henhold til foreningens formål, jf. § 2 eller hensættes på egenkapitalkontoen til øremærkede formål i foreningens interesse.
 
 
§ 11.
Beklædning og dragter, der er indkøbt af foreningen til brug ved opvisninger og lignende, tilhører foreningen og må kun ændres/tilpasses efter aftale med bestyrelsen og må kun anvendes til anskaffelsesformålet og/eller i foreningens interesse.
 
 
§ 12.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned hvert år.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af foreningens reviewede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
  7. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
 
§ 13.
Ordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem af foreningen senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Meddelelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, ligesom det reviewede årsregnskab vedlægges indkaldelsen.
 
Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
 
Der kan kun træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen, samt ændringer til disse.
 
Beslutninger træffes ved håndsoprækning med mindre 3 tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, foreningens opløsning samt eksklusion af medlemmer.
 
 
§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, som ønskes behandlet.
 
Senest 14 dage efter begæringens modtagelse skal bestyrelsen indvarsle en sådan generalforsamling.
 
 
§ 15.
Ændring i eller tillæg til disse vedtægter kan kun gennemføres af en lovlig indkaldt generalforsamling.
 
Fremsendes forslag til vedtægtsændringer til bestyrelsen, udsendes et eksemplar af de foreslåede ændringer til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes.
 
For at en ændring eller ophævelse af vedtægter kan vedtages, skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være til stede på generalforsamlingen, og forslaget kan da kun vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 
Hvis ikke 2/3 af medlemstallet er til stede, men dog ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med ændringsforslaget som eneste punkt på dagsorden.
 
På denne generalforsamling kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med en majoritet på ¾ af de afgivne stemmer.
 
 
§ 16.
Beslutning om foreningens eventuelle opløsning kræver samme fremgangsmåde som ved vedtægtsændring, jf. § 15.
 
Vedtages foreningens opløsning, vælges en eller flere likvidatorer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for afvikling af foreningens aktiver.
 
Foreningens formue skal da anvendes på en af følgende måder:
a)       Det formål, som fremgår af § 2.
b)       Folkeoplysende arbejde i Frederikshavn Kommune med vægten lagt på foreningens danseformer.
 
Generalforsamlingen bestemmer, på hvilken måde dette skal administreres.
 
§ 17.
Foreningens medlemmer og foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og gæld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer vedtaget på følgende generalforsamlinger:
-          Stiftende generalforsamling den 4. november 1992.
-          Ordinær generalforsamling den 12. november 1997.
-          Ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2000.
-          Ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2002.
-          Ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2005.
-          Ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2010.
-        Ekstraordinær generalforsamling den 9, april. 2014.

 
Vedtægter til udskrivning (0.1 Mb)
Kvissel Dancers CVR: 26804329|Formand: Jens Bang Pedersen Engvangen 8, Elling|9900 Frederikshavn| Tlf.: 23424540| bestyrelsekvisseldancers@gmail.com